קובץ שבעים שנה - תשפ"א (אודיו של השיחות)

קובץ יו"ד שבט תשע"א

קובץ לימוד יו"ד שבט - עניני דיומא

קובץ השישים 

קובץ וזרח השמש

לעבן מיט'ן רבי'ן 

בית חיינו תשע''ה

בית חיינו תשע''ו - ליקוט מענייני י' שבט

בית חיינו - יו"ד שבט

תחיינו - שבט תשע"ו

יומן מתקופת ההכתרה - יו"ד שבט תשי"א

כמה יומנים מתקופת תשי-תשי"א