maamorim Yud Shevat Banners 750 x 30014.jpg

מאמר באתי לגני יו"ד שבט תשי"א

שיעורים ע"י הרב אלימלך צויבל באידיש, הרב יואל כהן באידיש, הרב חיים שלום דייטש בלה"ק, הרב אשר פרקש בלה"ק, הרב יוסף יצחק אופן בלה"ק*

שיעור ע"י הרב יוסי פלטיאל באנגלית חלק א, חלק ב'

 

מאמר היושבת בגנים - י"ג שבט תשי"א

שיעור ע"י הרב יואל כהן באידיש*

 

מאמר באתי לגני תשי"ב - י"ל כ"ה אדר תשי"ב

שיעורים ע"י הרב אלימלך צויבל באידיש, הרב יואל כהן באידיש, הרב חיים שלום דייטש בלה"ק, הרב אשר פרקש בלה"ק, הרב יוסף יצחק אופן בלה"ק*

 

מאמר באתי לגני תשי"ג - י"ל ליו"ד שבט תשי"ד

שיעורים ע"י הרב אלימלך צויבל באידיש, הרב יואל כהן באידיש, הרב חיים שלום דייטש בלה"ק, הרב אשר פרקש בלה"ק, הרב יוסף יצחק אופן בלה"ק*

 

מאמר באתי לגני תשכ"ח - קונטרס יו"ד שבט תשמ"ח

שיעור ע"י הרב יואל כהן בלה"ק*

 

מאמר באתי לגני תשכ"ט - קונטרס יו"ד שבט תשמ"ט

 

מאמר לה"ע כתיבת ספר תורה תש"ל - סיום כתיבת ספר תורה לקבלת פני משיח צדקנו

 

מאמר באתי לגני תש"ל - קונטרס יו"ד שבט תש"נ

שיעור ע"י הרב חיים שלום דייטש בלשון הקודש*

 

מאמר באתי לגני תשל"א - קונטרס יו"ד שבט תנש"א

שיעורים ע"י הרב אלימלך צויבל באידיש, הרב יואל כהן באידיש ובלה"ק*

 

מאמר באתי לגני תשל"ב - קונטרס יו"ד שבט - תשנ"ב

שיעור ע"י הרב יוסף יצחק אופן בלשון הקודש*

 

מאמר באתי לגני תשל"ז - י"ל ט"ו בשבט תשל"ז

 

מאמר באתי לגני תש"מ - הנחה

 

מאמר באתי לגני תשמ"ח

 

*כל השיעורים נמצאים על האתר otzerhachassidus.com, למצוא השיעורים, תקליקו כאן וחפשו הדיבור המתחיל והספר של "מאמרים מלוקט"