קובץ שבעים שנה - תשפ"א (אודיו של השיחות)

קובץ יו"ד שבט תשע"א

קובץ לימוד יו"ד שבט - עניני דיומא

קובץ השישים 

קובץ וזרח השמש