limud.jpg

משיחת י"ג אייר תשל"א - ע"ד סדר העבודה ביום היארצייט 

קובץ לימוד - יגדיל תורה: משניות, שיחות, סיפורים ועוד (English)

משניות ע"ש הרוו"ח אי"א עוסק בצ"צ רב פעלים וכו' ישראל ארי' לייב ז"ל

משניות עם מפרשים

משניות עם אנגלית

תהילים לפי אותיות השם

ילקוט לוי יצחק - רשימה ומכתב לכבוד פורים, בשנת תרצ״ב להרבי ור׳ ישראל ארי׳ ליב בברלין

קובץ י"ג אייר ארבעים שנה - תולדות חייו, שיחות ומאמרים

mamer thinbanners-13iyar-06.jpg

קונטרס י"ג אייר תנש"א - קדושים תשכ"א

שיעור ע"י הרב יואל כהן באידיש

שאלות בד"ה קדושים תהיו תשכ"א מהמניחים - מוגה | הוספה מיוחדת בפתח דבר

Shiur in English by Rabbi Yitzchok Yaakov Minkowicz

    

קונטרס י"ג אייר תש"נ - מאמר ד"ה ונקדשתי תשכ"ה

שיעור ע"י הרב יקותיאל פלדמן בלה"ק

שיעור ע"י הרב יואל כהן (לגרסא) באידיש

Shiur in English by Rabbi Yitzchok Yaakov Minkowicz

  

קונטרס פסח שני תשמ"ט - ד"ה להבין ענין פסח שני (י"ג אייר) תשל""ח

Shiur in English by Rabbi Yitzchok Yaakov Minkowicz

   

מאמרים בלתי מוגה

ד"ה דבר גו' קדושים תהיו, ש"פ אחרי-קדושים, י"ג אייר, ה'תשכ"ד

ד"ה וכי תבואו גו' ונטעתם, ש"פ אחרי-קדושים, י"ג אייר, ה'תשכ"ח 

ד"ה תפול עליהם אימתה ופחד גו', ש"פ אחרי-קדושים, י"ג אייר, ה'תשל"א 

ד"ה והתקדשם והייתם קדושים גו', ש"פ אחרי-קדושים, י"ג אייר, ה'תשמ"ה

ד"ה כי ביום הזה יכפר עליהם  גו', ש"פ אחרי-קדושים, י"ג אייר, ה'תשמ"ח

sichos thinbanners-13iyar-07.jpg

קובץ י"ג אייר - וועד התמימים (אח המלך - מענות, אגרות, רשימת ויחידויות)

סיום השבעה - י"ט אייר תשי"ב

י"ג אייר תשכ"ד - הדרן על סדר הלימוד ליארצייט

י"ג אייר תשל"א - ע"ד סדר העבודה ביום היארצייט

י"ג אייר תשמ"ה | אנגלית - על שמו של בעל היאצ"ט די"ג אייר

י"ד אייר תשמ"ז (שיחה ב') | אודיו | וידאו 

ש"פ אחרי-קדושים תנש"א (אות י') | אנגלית

ט"ו אייר, תנש"א - מעלת י"ג אייר | שיחה | אנגלית | אודיו

ksyk thinbanners-13iyar-08.jpg

מסמכים הקשורים עם י''ג אייר - מענה בקשר עם עלייה לציון, הגהה על ספר 'תולדות לוי יצחק' ועוד - וועד התמימים

ליקוט כתי"ק בקשר לי"ג אייר - ישיבת ליובאוויטש מנשסתר

מענה להרב ביסטריצקי על ביקרו בבית החיים בצפת בקשר לי"ג אייר