מאמר ועבדי דוד תשמ"ו - יוציאים לאור בעש"ק פרשת ויגש, ה' טבת תשמ"ח

 

קונטרס ה' טבת תש"נ - ד"ה ויגש אליו יהודה תשל"ו

שיעור ע"י הרב יואל כהן באידיש*

 

קונטרס ה' טבת תנש"א - ד"ה ויגש אליו יהודה תשכ"ה

שיעור ע"י הרב יואל כהן באידיש*

 

קונטרס ה' טבת תשנ"ב - ודוד עבדי תשל"ב

שיעור ע"י הרב יואל כהן באידיש ובלה"ק*

שיעור ע"י הרב יצחק מינקאוויטש באנגלית

   

 *כל השיעורים נמצאים על האתר otzerhachassidus.com , למצוא השיעורים, תקליקו כאן וחפשו הדיבור המתחיל והספר של "מאמרים מלוקט"