shiurim and fabrengens 750 x 3004.jpg

התוועדות י"ד כסלו הרב זרחי שנת תשע"ו

התוועדות י"ד כסלו עם הרב יואל כהן (תשס"ד)

שיעורים על מאמרים מוגהים שיצאום לאור לכבוד י"ד כסלו

אסיפת התעוררות עם ר׳ שלמה זרחי בקשר לי״ד כסלו - תשעים שנה, י״ד חשון תשע"ט