קונטרס י"ד כסלו - תשל"ט  - לכה דודי תשי"ד

קונטרס י"ד כסלו - תשמ"ח  - וכל בניך תשמ"א

קונטרס י"ד כסלו - תש"נ  - אשר ברא תשל"ט

קונטרס י"ד כסלו תנש"א  - מרגלא בפומי' תש"מ

קונטרס יו"ד - י"ד כסלו תשנ"ב  - פדה בשלום תשכ"ב

*כל השיעורים נמצאים על האתר otzerhachassidus.com, למצוא השיעורים, תקליקו כאן וחפשו הדיבור המתחיל והספר של "מאמרים מלוקט" 

   

תשי"ב: תו"מ - הנחה בלה"ק |  שיחות קודש

שבת תשי"ד: מאמר בלתי מוגה | הנחה בלה"ק | שיחות קודש

שבת תשח"י: מאמר | תו"מ - הנחה בלה"ק | שיחות קודש

שבת י"ג כסלו תשכ"ז:   מאמר | תו"מ - הנחה בלה"ק | שיחות קודש | (לקו"ש: חלק ה' וישלב ב' | חלק ט"ו וישלח ג' | חלק ל' וישלח ג' | חלק ל"ה תולדות ג')

שבת תשכ"ח: מאמר | תו"מ - הנחה בלה"ק | שיחות קודש (לקו"ש: חלק ט"ו תולדות ג' | חלק ט"ו תולדות ד')

שבת ט"ז כסלו תשכ"ט - ארבעים שנה: מאמר | תו"מ - הנחה בלתי מוגה | שיחות קודש | (לקו"ש: הוספות - י"ד כסלו | הוספות - ט"ז כסלו | חלק י"ט דברים ד' | חלק לד תבא ג' | חלק י' וישלח א')

שבת תשל"א: מאמר | שיחות קודש | (לקו"ש: חלק כ"ה וישלח ב' | חלק ט"ו וישלח ב' | חלק ל"ט - אגרת התשובה ג')

תשל"ט - חמישים שנה: קונטרס י"ד כסלו - תשל"ט  | מאמר - מוגה | הנחה בלה"ק | English hanacha | שיחות קןדש | Ashreinu.app (ברכה: Ashreinu.app | ברכה - מוגה | Living Torah clip

שבת תשמ"א: מאמר - וכל בניך | שיחות קודש | Sichos In English | (לקו"ש: חלק כ' וישלח ב' | לקו"ש חלק ל"ה וישלח א')

שבת תשמ"המאמר - וכל בני | תו"מ - הנחה בלה"ק | שיחות קודש | Sichos in English (לקו"ש: חלק ל"ה וישלח ב' | חלק כ"ז שמיני ג')

שבת תשמ"ח: קונטרס י"ד כסלו -תשמ"ח | מאמר - אשר ברא | ספר השיחות - אידיש | ספר השיחות - ביאור בפרש"י (ברכת החסידים - מוצאי שבת: Ashreinu.app | הנחה בלתי מוגה | Living Torah clip)

תשמ"ט - שישים שנה: ברכת החסידים - ליל י"ד כסלו: Ashreinu.app | LivingTtorah clip | שיחה - מוצאי י"ד כסלו: תו"מ - הנחה בלה"ק | תוכן קצר

תש"נ: קונטרס י"ד כסלו - תש"נ | Sichos In English 

שבת תנש"א: קונטרס י"ד כסלו תנש"א | ספר השיחות - אידיש | תו"מ - השלמת השיחה | תוכן משיחת ש"פ וישלח | ראשי דברים מש"פ וישלח | Sichos in English

תשנ"ב: קונטרס יו"ד - י"ד כסלו תשנ"ב | ספר השיחות - לה"ק | The Spiritual French Revolutionהנחה בלתי מוגה | Sichos in English