משניות ע"פ אותיות השם (להדפסה) | משניות עם פירוש ר"ע מברטנורה | משניות תשפ"ב

Chof Beis Shevat Timeline from Ashreinu.App

KOVTZIM - THINS - CHOFBEIS.png

קובץ כ"ב שבט

קובץ והחי יתן אל לבו

הדרנים 

KETAYOMI - THINS - CHOFBEIS.png

עשרים ושתיים שילות קצרות קשורים לכ"ב שבט

אחד עשרה שיחות קצרות קשורים לכ"ב שבט

חמש באנגלית מועד התמימים

חדש! קטע יומי מועד אור וחום תשפ"ב

SICHOS - THINS - CHOFBEIS.png

ר"ד כ"ק אדמו"ר אחר מנחה - יום ראשון של שבעה, כ"ב שבט תשמ"ח | אודיו

ש"פ משפטים, מבה"ח אדר: תו"מ | ש"ק | סה"ש | מאמר 

כ"ט שבט תשמ"ח (סיום השבעה) | אודיו

ש"פ יתרו ויום ראשון כ"ב וכ"ג שבט תשמ"ט

כ"ב שבט תש"נ

כ"ב שבט תשנ"ב

MAMORIMMUGA - THINS - CHOFBEIS.png

מאמר ד"ה באתי לגני תשל"ח - י"ל בקונטרס כ"ב שבט תשמ"ט

מאמר ד"ה בחודש השלישי תשל"ד - י"ל בקונטרס כ"ב תש"נ

מאמר ד"ה כי תשא תשל"א - י"ל בקונטרס כ"ב שבט תנש"א

מאמר ד"ה ואלה המשפטים תשמ"א - י"ל בקונטרס כ"ב שבט תשנ"ב 

*כל השיעורים נמצאים על האתר otzerhachassidus.com, למצוא השיעורים, תקליקו כאן וחפשו הדיבור המתחיל והספר של "מאמרים מלוקט"