בודאי ישנם כמה וכמה שכבר למדו פירושי הפסוקים דמזמור זה [צ'] בספר תהילים של "נעים זמירות ישראל" שהתחילו לומר בימים אלה כפי שנתבארו בפנימיות התורה, וכבר נתפרסמו בדפוס. (י"ג ניסן תנש"א – בלתי מוגה)

קובץ 'אור וחום ההתקשרות' - אמירת הקאפיטל תהילים של הרבי

 WATCH: Saying the Rebbe's Kapital makes a Keli for the Rebbe's Hashpaos - Rabbi Yosef Chaim Kantor

Kapital 123 in English and Hebrew from Chabad.org

Mikraos Gedolos, the Rebbe's Kapital with Meforshim: Text Online | PDF

In honor of Yud Alef Nissan, the Rebbe’s 122nd birthday, Sichos in English is releasing a new translation of the sichah that the Rebbe said on the occasion of the 122nd birthday of the Rebbe Rashab on Shabbos Parshas Vayeira 5743 (1982). 

The sichah explores the significance of Kapital 123 of Tehillim which speaks of asking Hashem to end this galus, and about how to elevate one's perspectives. The Rebbe weaves together the connection between the number 123 and Aaron HaKohen’s lifespan, deriving beautiful lessons to apply to one’s daily life.

As Chassidim worldwide begin reciting Kapital 123 for the Rebbe, SIE is bringing this special sichah filled with practical guidance to the public. Click here to view and download the PDF.

Learn the Sicha in Toras Menachem: Sicha One, Sicha Two (Liku”s 23, Masei)

Read more about Cheshvan 5743 with the Rebbe in this article from A Chassidisher Derher

The Niggun composed by Hatomim Meir Sassonkin for Kapital 123

אֵלֶיך נָשָאתִי אֶת עֵינַי הַיֹושְבִי בַּשָמַיִם: (תהלים קכג, א) חָנֵנוּ ה׳ חָנֵנוּ כִי רַב שָבַעְנוּ בוּז: (תהלים קכג, ג)

    

Learn more about the Yud Alef Nissan Niggunim:

Yud Aleph Nissan Niggunim Sung in the Rebbe's presence

Previous Yud Aleph Nissan Niggunim Archive

Shiru Lo Shir Chodosh

   

Watch: Sruli Cunin from Malibu, CA, sings Kapitel 123 in honor of the Rebbe's birthday.

 

WATCH: Saying the Rebbe's Kapital makes a Keli for the Rebbe's Hashpaos