תשל"ט - חמישים שנה: קונטרס י"ד כסלו - תשל"ט  | מאמר - מוגה | הנחה בלה"ק | English hanacha | שיחות קןדש | Ashreinu.app (ברכה: Ashreinu.app | ברכה - מוגה | Living Torah clip