בודאי ישנם כמה וכמה שכבר למדו פירושי הפסוקים דמזמור זה [צ'] בספר תהילים של "נעים זמירות ישראל" שהתחילו לומר בימים אלה כפי שנתבארו בפנימיות התורה, וכבר נתפרסמו בדפוס.

(י"ג ניסן תנש"א – בלתי מוגה)