shiurim he 750 x 3002.jpg

קונטרס מוצאי שמח"ת - תשל"ח מאמר להבין ענין שמח"ת תשל"ח

קונטרס ר"ח כסלו - תשמ"ח - מאמר ושבתי בשלום תשל"ח

קונטרס ר"ח כסלו תש"נ - מאמר ויתן לך תשכ"ח *

* שיעור ע"י הרב יקותיאל פעלדמאן בלשון הקודש וע"י הרב יואל כהן באידיש

קונטרס ר"ח כסלו תנש"א - מאמר ויזרע יצחק בארץ תשכ"ז

קונטרס ר"ח כסלו - תשנ"ב - מאמר ויאמר לו יהונתן תשמ"ה *

*שיעור ע"י הרב יואל כהן באידיש

קונטרס ר"ח כסלו תשנ"ג - מאמר בורא ניב שפתיים תשמ"ח

י"ל מוצשק"מ כסלו תשמ"ו - מאמר ואברהם זקן תשמ"ו