קונטרס מוצאי שמח"ת - תשל"ח -  מאמר להבין ענין שמח"ת תשל"ח

קונטרס ר"ח כסלו - תשמ"ח -  מאמר ושבתי בשלום תשל"ח

קונטרס ר"ח כסלו תש"נ - מאמר ויתן לך תשכ"ח*

*שיעור ע"י הרב יקותיאל פעלדמאן בלשון הקודש וע"י הרב יואל כהן באידיש

קונטרס ר"ח כסלו תנש"א -  מאמר ויזרע יצחק בארץ תשכ"ז

קונטרס ר"ח כסלו - תשנ"ב -  מאמר ויאמר לו יהונתן תשמ"ה*

*שיעור ע"י הרב יואל כהן באידיש

קונטרס ר"ח כסלו תשנ"ג - מאמר בורא ניב שפתיים תשמ"ח

 י"ל מוצשק"מ כסלו תשמ"ו - מאמר ואברהם זקן תשמ"ו