קונטרס י"ד כסלו - תשל"ט  - לכה דודי תשי"ד

*שיעור ע"י הרב יואל כהן

שיעור ע"י הרב יצחק מינקאוויטש באנגלית

קונטרס י"ד כסלו - תשמ"ח  - וכל בניך תשמ"א

שיעור ע"י הרב יצחק מינקאוויטש באנגלית

קונטרס י"ד כסלו - תש"נ  - אשר ברא תשל"ט

שיעור ע"י הרב יצחק מינקאוויטש באנגלית 

*שיעורים ע"י הרב יואל כהן והרב יוסף יצחק אופן

קונטרס י"ד כסלו תנש"א  - מרגלא בפומי' תש"מ

שיעור ע"י הרב יצחק מינקאוויטש באנגלית 

*שיעורים ע"י הרב יואל כהן

קונטרס יו"ד - י"ד כסלו תשנ"ב  - פדה בשלום תשכ"ב

*שיעור ע"י הרב יואל כהן

*כל השיעורים נמצאים על האתר otzerhachassidus.com, למצוא השיעורים, תקליקו כאן וחפשו הדיבור המתחיל והספר של "מאמרים מלוקט" 

 

Click here for a Yud Daled Kislev playlist from Ashreinu