דבר מלכות 

הוראה מדרכה של הרבנית ע"ה
משיחת ו' תשרי תשמ"ה

הרבי מספר על רגעים מיוחדים מחיי אימו
נלקט ע"י הרב מיכאל אהרן זליגסון

ו' תשרי תשכ"ה 

רשימת הדברים מעת ביקורי אדמו"רים, ראשי ישיבות ורבנים בימי השבעה

מאורעות ו' תשרי תשכ"ה - זכרונות מהרב בערל יוניק 

מאורעות ו' תשרי תשכ"ה - הרב מיכאל אהרן זליגסון 

מאורעות ו' תשרי תשכ"ה - מכתב הברב שלום בער לוין 

מאורעות ו' תשרי תשכ"ה - מהרב ישראל יואל סוסובר

וידיאו - זכרונות ומאורעות ו' תשרי תשכ"ה - הרב שלום בער לוין

מבית 'ועד תלמידי התמימים' 

מכתבי הרבנית 

אוסף סיפורים

קובץ "אם המלכות" - ו' תשרי ארבעים שנה

קובץ "אם המלכות" - ו' תשרי תשס"ט

קובץ לחיזוק התקשרות - ארבעים וחמש שנה - תש"ע

קובץ לחיזוק התקשרות - תשע"ה

קובץ לחיזוק התקשרות - תשע"ו